Informácie o nás

Poslanie ŠKD 

„Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.“  (V zmysle § 114 ods. 1 školského zákona ) 

Školský klub detí nie je iba  pokračovaním školského vzdelávania. Nechceme byť  iba „servisom“ pre deti. Snažíme sa poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu. Vytvárame podmienky na kvalitnú prípravu na vyučovanie, podporujeme deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, pomáhame deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, učíme deti aktívne a oddychovať a podporujeme ich tvorivosť. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a schopností  detí získaných  na vzdelávaní v základnej škole. V našom ŠKD obohacujeme  výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, o objavovanie a skúmanie pamätihodností, flóry a fauny  v regióne. Aj názov nášho klubu „Tokajko“ vychádza z histórie vinobrania a pestovania hrozna. Na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa organizujeme výlety s deťmi do blízkeho okolia.

 

Pedagogická dokumentácia v ŠKD 

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. pedagogickú dokumentáciu ŠKD tvorí: 

1) výchovný program, ktorého súčasťou sú výchovný plán, 
výchovné osnovy a výchovné štandardy, 
2) triedna kniha, 
3) osobný spis dieťaťa, 
4) školský poriadok, 
5) plán práce školského klubu detí. 
Okrem spomínaných dokumentov je v súlade so školským zákonom súčasťou pedagogickej dokumentácie aj plán výchovno-vzdelávacej činnosti 
jednotlivých oddelení klubu (súčasť osobnej prípravy vychovávateľa na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť).
 
Iná dokumentácia 
• dochádzka detí do ŠKD, 
• písomné splnomocnenia, 
• prihlášky na rôzne aktivity v rámci klubu, 
• písomné oznamy zákonných zástupcov dieťaťa.
 

 

Naši užívatelia

Našimi užívateľmi sú predovšetkým deti, ktoré chodia do nášho Školského klubu a samozrejme ich rodičia. Je naším cieľom, aby sme poskytli najčerstvejšie informácie ohľadom akcií, ktoré organizujeme a šťastné tváre detí uverejnené na fotografiách nasvedčujú tomu, že deti milujú chodiť do Školského klubu TOKAJKO.

História ŠKD

Naša škola, v ktorej sú naše triedy bola založená v roku 1932. Presné datovanie vzniku Školského klubu neuvádzajú kroniky.