Výchovný program

 

   1. CHARAKTERISTIKA ŠKD

     Školský klub detí (ďalej ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je vnímané ako prechod medzi učením a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí a má funkciu výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu.

 

Náš školský klub ponúka:

 • bezpečný a priateľský priestor,
 • otvorenosť a toleranciu,
 • nestresujúce, estetické prostredie,
 • rozmanitý program,
 • aktivity rozvíjajúce kreativitu,
 • činnosti podporujúce tímovú prácu,
 • podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.

1.1.Veľkosť ŠKD

     Náš Školský klub detí je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy. Poskytujeme  výchovu a vzdelávanie, mimo vyučovania pre 125 detí 1- 6. ročníka základnej školy zaradených do nášho ŠKD. ŠKD má 5 oddelení.      

     Priemerný počet detí v oddeleniach je 22 - 25. ŠKD je umiestnené na prvom a druhom poschodí základnej  školy v triedach, v ktorých sa počas dopoludnia uskutočňuje vzdelávanie žiakov v škole. Pre potreby ŠKD nemáme vyčlenené účelové priestory.

Máme k dispozícii knižnicu, telocvičňu a multifunkčné  ihrisko. Na dobrej úrovni máme najmä didaktické hry, telovýchovné náradie a náčinie. V ŠKD poskytujeme výchovu a vzdelávanie aj  pre deti s poruchami učenia.

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD .

 

1.2.Charakteristika detí

    V ŠKD sú deti základnej školy. Z celkového počtu detí sú 000 detí s poruchami učenia.

Deti do ŠKD  prijímame na nasledujúci školský rok  do 10.septembra. V prípade potreby a voľnej  kapacity aj počas školského roka.

 

1.3.Dlhodobé projekty, programy

    Zapojili sme sa do  projektu Vesmír očami detí, Polícia očami detí, Stop šikanovaniu a do projektov organizovaných školou.

Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých  obsah je každoročne stanovený v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR.

    Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí Medzibodrožských kultúrnych slávností, vystúpení školy pre rodičov na Deň matiek i na vianočné príležitosti, realizujeme športové súťaže na miestnej úrovni.

 

1.4.Spolupráca  s rodičmi, zákonnými zástupcami detí  a inými subjektmi

     Spolupracujeme  najmä s rodičmi detí. Pripravujeme kultúrny program  pre rodičov a spoločné súťaže  detí s rodičmi, Karneval a Posedenie pri stromčeku.

     Ďalšími subjektmi s ktorými spolupracujeme  sú : Základná škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Múzeum, Mestská knižnica Policajný a Požiarny zbor v Kráľovskom Chlmci.

 

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY

      2.1 Poslanie školského klubu detí

     Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov- vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno- vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov.

 

Hodnoty uznávané v školskom klube detí ( ŠKD):

● sloboda

● ľudskosť

● vzdelanie

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv

a povinností.

 

Sloboda pre nás znamená:

● právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu

● nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých

● každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k ním ohľaduplne

● každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD

● všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v ŠKD

● každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme

● každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky

 

Ľudskosť pre nás znamená:

● konáme a myslíme bez predsudkov

● spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie

● každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne

● každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí

● každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, pohlaví, pôvode

● každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať

 

Vzdelanie pre nás znamená:

● každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmovej činnosti v ŠKD

● každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich

● každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti ostatných

 

Školský klub detí ponúka:

·         záujmovú činnosť

·         zdravý životný štýl

·         primeranú komunikáciu

·         rovnosť príležitostí

·         toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru

·         sebamotiváciu

·         integritu osobnosti

·         bezpečnosť

·         priateľstvo

·         estetické prostredie

·         podporu tímovej spolupráce

·         rozmanitý program

Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich záujmov a poznania vekových osobitostí.

 

Cieľom práce vychovávateliek v ŠKD je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa.

 

Výchova a činnosť v školskom klube detí na našej škole sa delí na:

● rekreačnú činnosť

● odpočinkovú činnosť

● záujmovú činnosť

● v prípade záujmu rodičov aj prípravu na vyučovanie

 

Rekreačná činnosť

     Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku. Táto činnosť je skutočne výdatná,  pomáha žiakom odreagovať sa odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu.

Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični.

Odpočinková činnosť

     Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku žiakov je voľba činnosti samotným žiakom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto prostredí sa žiaci môžu hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať si detské knihy a časopisy, venovať sa , okrem toho môže prebiehať aj počúvanie magnetofónovej nahrávky, hry na koberci, neformálne rozhovory so žiakmi..

Záujmová činnosť

     Záujmová činnosť dáva žiakom možnosť poznávať rozličné športové, dopravné,

vzdelávacie aktivity. Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a sú nevyhnutnou podmienkou zdravého vývoja. Deti v ŠKD majú možnosť navštevovať záujmové útvary, ktoré škola ponúka v mimo vyučovacom čase.

 

2.2. Ciele školského klubu detí

V ŠKD nie sú hlavnou súčasťou výchovnej práce vedomosti žiakov, ale sú to hlavne sociálne zručnosti. Nejde o školský výkon žiaka ale o kvalitu jeho sociálnych vzťahov k spolužiakom, vrstovníkom.

Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií každého jedinca. Cieľom  je naviazať kontakt na základy položené v predškolskom  vzdelávaní a vhodne doplňovať kompetencie získavané pri výchove v rodine a na vyučovaní v škole. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti klubu a prepojené s reálnymi životnými situáciami. Súbor znalostí, schopností a zručností slúži k vytváraniu postojov a hodnôt.

 

V súlade s POP MŠ SR budeme:                                                                   

·         V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. V prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, šikanované, alebo je ohrozovaný ich morálny vývin, bezodkladne riešiť tento problém.,

·         Venovať pozornosť opatreniam proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.,

·         Klásť dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu. (Opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania na školách).,

·         Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia. Upevňovať fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov (vychádzky, pohybové aktivity).,

·         Naďalej pokračovať v plnení úloh enviromentálnej výchovy, systematicky vštepovať deťom vzťah k životnému prostrediu (vychádzky, exkurzie)

·         Pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania žiakov. Zintenzívniť spoluprácu s rodinou.,

·         Rozvíjať vzťah k regiónu-zakomponovať do edukačných činností regionálnu výchovu.

 

    3. STRATÉGIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

       Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa .

       Preferujeme  individuálny prístup, uplatňovanie  zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:

 

 

Kľúčové kompetencie dieťaťa

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Kompetencie učiť sa učiť

 

 

-          povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie

-          brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a vhodné nápady

-          prostredníctvom hier a dramatizácie a vedieme deti k sebahodnoteniu    

-          motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach

-          humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto , aby deti mohli zažívať úspech

-          didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie

-          podporujeme projektové učenie

Komunikačné kompetencie

-          povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so  spolužiakmi,  

      vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD

-          individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom  využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie

-          vysvetľujeme deťom význam  otvorenej kultúrnej komunikácie ( asertivita )

-          v diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov ( hádka )

-          povzbudzujeme kritické myslenie detí

-          subsidiaritou pomáhame deťom  samostatne riešiť jednoduché konflikty

-          zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu

-          povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi oddeleniami v ŠKD

Pracovné kompetencie

-          motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie

-          humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti

-          realizujeme pracovné činnosti v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život

-          ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry a  výchovno- vzdelávacie činnosti a záujmové činnosti

-          vysvetľujeme deťom základy používania IKT

Sociálne kompetencie

-          individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu školského  poriadku

-          v hrách vytvárame situácie v ktorých sa deti učia pomáhať si navzájom

-          dramatizáciou a hrami vytvárame situácie v ktorých si deti rozvíjajú základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia )

-          povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci  v oddelení aj v ŠKD

-          vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby brániť sa proti nemu

-          individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa v skupine a učíme deti rešpektovať  úlohy skupiny

-           v hrách učíme deti základom empatie

-           v spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame  situácie , ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov)

-          trénujeme  deti vypočuť si odlišné názory

-          povzbudzujeme deti zdravo žiť

-          príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti vážiť si prácu iných

Občianske kompetencie

-          čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou  pomáhame deťom orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, spolupráca )

-          povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení  a na  živote v oddelení a v ŠKD

-          v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou formou

-          rozhovorom , diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme  deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície

-          vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami

-          v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí

-          vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia

Kultúrne kompetencie

-          povzbudzujeme a motivujme deti  k prezentácii kultúrnych prejavov v styku s ostatnými ľuďmi

-          vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej  etikety,  aktivizujeme a trénujeme  ich k aplikácii v ich  každodennom živote

-          vysvetľujeme deťom   rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa

-          vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho

-          ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách a náboženstvách,; vedieme deti k náboženskej tolerancii

-          motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD

-          motivujeme detí   k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia

-          realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady návrhy a postupy

 

    Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať   individuálnym prístupom , preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a  vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy v oddelení a v ŠKD.

Každé dieťa je nezameniteľná individualita. K naplňovaniu jednotlivých kompetencií v plnej miere dochádza postupne, rôznym tempom, v priebehu celého výchovného cyklu.

 

        4. METÓDY A FORMY VÝCHOVNEJ PRÁCE

     Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:

 • pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,
 • experimentovanie,
 • hra, individuálna práca,
 • vlastná tvorba, aktivizujúce hry,
 • práca vo dvojici, v skupine, partnerská pomoc,
 • samostatné a skupinové riešenie problémov,
 • hodnotenie, sebahodnotenie

Metódy používané pri riadenej činnosti:

 • rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,
 • vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,
 • rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,
 • prezentácia výsledkov a ďalšie...

Formy práce pri spontánnej činnosti:

 • odpočinok, čítanie kníh a časopisov,
 • tematické hry (domov, rodina, škola doprava...)
 • konštruktívne hry so stavebnicou,
 • stolné hry, skladanie obrázkov,
 • voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky,

Formy práce pri  činnosti riadenej:

 • vychádzky  s pozorovaním,
 • technické práce s rôznymi druhmi materiálu,
 • ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník,
 • besedy,
 • práce s knihou,
 • súťaživé hry, didaktické hry,
 • športové hry,
 • výukové programy na PC.

Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie.

Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa:

 • požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí,
 • požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie,
 • požiadavka záujmovosti , s prvkami pestrosti,
 • požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave  činnosti, na  ich realizácií aj hodnotení,
 • požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení ukončenej činnosti,
 • požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím.

 

        5. OBSAH VÝCHOVNEJ PRÁCE

     Obsah výchovnej práce nadväzuje na vyučovanie  v škole, rozvíja, prehlbuje a upevňuje vedomosti.

Deti sa snažia objavovať veci z iného uhla pohľadu, získané vedomosti analyzovať, dávať ich do súvislostí, riešiť nové situácie, problémy:

 • získavajú zručnosti a návyky, základy komunikácie,
 • rozvíjajú poznanie, že aj keď sme odlišní, musíme si rozumieť,
 • máme svoje práva ale aj povinnosti,
 • osvojujú si pravidlá spoločenského správania,
 • pracujú v kolektíve, mladší sa  učia od starších,
 • rozvíjajú svoje vnútorné kvality,
 • budujú si hodnotový systém,
 • pestujú zdravý životný štýl.

V programe ŠKD  je uplatňovaný integrovaný prístup plánovanej činnosti, námety sú združované do tematických blokov.

 

        6. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY ŠKD

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

-          vzdelávacia

-          spoločensko-vedná 

-          pracovno-technická

-          prírodovedno-environmentálna

-          esteticko-výchovná

-          telovýchovná, zdravotná a športová

     Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu

     Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší  rozvoj osobností detí .

     Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách.

     Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

 

Vzdelávacia oblasť

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie

-          rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

-          získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

-          získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          spolurozhodovať o živote v skupine

-          rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

-          prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

-          prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

-          pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

-          posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

-          kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

-          vyjadrovať svoj názor

-          vedieť vypočuť opačný názor

-          využívať všetky dostupné formy komunikácie

-          rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

-          vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty

-          poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

-          rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

-          vedieť  spolupracovať so skupinou

-          rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

-          získavať základy zručností potrebných pre praktický život

-          získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

-          rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

-          rozvíjať základy vzťahu k umeniu

-          rozvíjať talent a špecifické schopnosti

-          rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

-          prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

-          podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

-          objavovať krásu v bežnom živote

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          kultivovať základné hygienické návyky

-          rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

-          pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog

-          pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

-          pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

-          poznať základné princípy zdravého životného štýlu

-          rozvíjať športový talent a schopnosti

 

 

        7.  VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY ŠKD

      Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:

 

-          výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiť do ŠKD celé obdobie),

-          obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

 

Vzdelávacia oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie

Samostatne  písať úlohy

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie

Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Rozvíjať získané poznatky

 

 

Spoločensko-vedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD

Spolurozhodovať o živote v skupine

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty v oddelení/záujmovom útvare

Asertivita, asertívne správanie

Obhajovať svoje názory

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vypočuť si opačný názor

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať  úctu k rodičom, starším

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej  rodine

Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

 

Pracovno-technická oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v skupine

Pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Vedieť   spolupracovať so skupinou

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti spolupráca

Rozvíjať základy manuálnych a technických  zručností

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

Získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

                                                   

                                                  

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Poznať základné princípy ochrany životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Hudba, výtvarné umenie, tanec

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia

Byť otvorený k tvorivej činnosti

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Ovládať základné  hygienické návyky

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  alkoholu a iných drog

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období 

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

Záujmová činnosť, športová súťaž

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

 

 

    8. VÝCHOVNÝ PLÁN

     Je vypracovaný pre jedno oddelenie na školský rok. Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností/aktivít pre príslušné oddelenie (v jednom oddelení ŠKD môžu byť deti aj z viacerých ročníkov) a najmenší počet hodín záujmovej činnosti v oddelení ŠKD pre príslušný ročník výchovného programu na jeden školský rok.

     Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a oddych so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami.

     Vychovávateľka organizuje činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí. To znamená, že počet hodín záujmovej činnosti a počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít môže byť vyšší, ako je minimálny počet stanovený vo výchovnom pláne.

 

Názvy tematických oblastí výchovy

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých ročníkoch

 

 

 

I. ročník

II. ročník

III.ročník

IV.ročník

 

Vzdelávacia oblasť

165

165

165 165

 

Spoločensko-vedná oblasť

33

33

33

33

 

Pracovno-technická oblasť

33

33 33 33

 

Prírodovedná oblasť

33

33 33 33

 

Esteticko-výchovná  oblasť

33

33 33 33

 

Telovýchovná oblasť

33

33 33 33
               

 

Záujmové činnosti

Názov záujmovej činnosti

Počet hodín záujmovej činnosti v oddelení ŠKD

 

Prvé oddelenie

Druhé oddelenie

Tretie oddelenie

Štvrté oddelenie ..

Zažeň nudu

66

66 66 66

Strihám, lepím, kreslím

66

66 66 66

Maľujeme s radosťou

66

66 66 66

Ulica nie je ihrisko

66

66 66 66

Šikovný Adamko

66

66 66 66

 

 1. Stanovený  počet hodín záujmovej činnosti predstavuje činnosť záujmového krúžku  2hodiny za obdobie jedného týždňa.
 2. Vychovávatelia projektujú VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami.
 3. V jednom oddelení je najviac 25 detí. Vychovávatelia projektujú činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosť všetkých detí, takže reálny počet vzdelávacích aktivít bude vyšší ako minimálne vymedzený.

 

9. VÝCHOVNÝ JAZYK

     Výchovný jazyk je slovenský. Snahou ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej, ale i v ústnej forme. SR ako členská krajina EÚ, zabezpečuje deťom občanov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na výchovu a vzdelanie v ich jazyku za stanovených podmienok.

Našou snahou v ŠKD je:

● viesť deti k zdokonaľovaniu sa v používaní spisovného jazyka – jeho písomnej a ústnej formy

● rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom hier, programov, besied

● rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorbu vlastných príbehov, rozprávok, zážitkov

● na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť kultivovanosť prejavu

 

10.  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

     Pre počet prijatých detí potrebujeme piatich vychovávateľov. 100 % vychovávateliek spĺňa kvalifikačné a odborné predpoklady z toho všetky majú stredoškolské vzdelanie. Vychovávateľky sa príležitostne  zúčastňujú ďalšieho vzdelávanie a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie zážitkových  metód práce.

    Vychovávateľky ovládajú špecifické zručnosti ako: tvorivá dielňa. Každoročne sa podieľajú na príprave vystúpení detí na celoškolské kultúrne a športové podujatia. Časť úväzku výchovnej činnosti si dopĺňajú vyučovacou činnosťou v škole.

 

         11.  MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

     ŠKD  má svetlé a čisté priestory. Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov sa čiastočne  podieľajú  deti ŠKD.

Pre pohybové aktivity môžu deti využívať vonkajší športový areál (multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko), pingpongový stôl a telocvičňu v priestoroch školy.

    Vedomosti , schopnosti a zručnosti si deti rozvíjajú prípravou na vyučovanie , podujatiami  v knižnici, a činnosťou vo  výchovno-vzdelávacích a oddychových  aktivitách .

    Praktické zručnosti a schopnosti si môžu deti osvojovať a rozvíjať záujmovou činnosťou v tvorivej dielni a záujmových krúžkoch.

    ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. Deti majú šatne na  odkladanie obuvi a šatstva a sociálne zariadenia na poschodí pri oddeleniach. V každom oddelení je umývadlo s pitnou vodou. Deti obedujú v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Režim dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok , relaxáciu , nerušenú prípravu na vyučovanie a na záujmovú činnosť.

 

         12.  PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE

    Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením  detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, v ŠKD na ihrisku v telocvični a na vychádzkach, ktoré realizujú vychovávateľky pri nástupe detí do ŠKD a neskôr  im ho permanentne pripomínajú.

    V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pred vyučovaním a po vyučovaní. Osvetlenie tried je dostatočné.      

    Vykurovanie  priestorov je dostatočné. Vetranie miestností je dostatočné.

    Priestory ŠKD sú vybavené primeraným  sedacím a pracovným nábytkom. Deti majú celodenný prístup k pitnej vode.

    Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Na veľmi dobrej úrovni máme sociálne zariadenia. Všetky sme zmodernizovali.

     V prípade úrazu máme veľmi dobrú dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov detí máme uvedené v zápisných lístkoch detí. Lekárnička I. pomoci je umiestnená v zborovni. V ŠKD a v škole platí písomný zákaz fajčenia vo všetkých objektoch.

Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje riaditeľka  školy externým bezpečnostným a požiarnym technikom. 

 

        13.  VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA DETÍ

     Pri  hodnotení dieťaťa budeme  sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach  výchovy ( kompetencie žiaka).

V hodnotení dieťaťa  rešpektujeme  zmeny  v jeho osobnostnom vývoji ( otvorenosť hodnotenia ) a právo dieťaťa  na omyl . Dieťa  učíme sebahodnoteniu.

Pri  hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory:

1.      Školský poriadok ŠKD v ktorom sme po dohode  rodičmi a vychovávateľmi určili pravidlá správania sa detí v ŠKD, ich práva a povinnosti .

2.      Pravidlá spolužitia v oddelení, ktoré si spoločne určuje vychovávateľka s deťmi svojho oddelenia.

3.      Úroveň schopností a zručností dieťaťa.

Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru , aktivizácie  a úzkej spolupráce s rodičmi detí .

Rešpektujeme právo dieťaťa na omyl.

Nástroje hodnotenia:

1.      Spätná väzba od rodičov

2.      Spätná väzba od učiteľov  

3.      Pozorovanie detí pri činnosti

 

        14. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV

     Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD

 orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie

-          cieľov , ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe ŠKD

-          ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh

Autoevalváciu  ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a  kvality všetkých   činností  ŠKD . Využívame najmä :

1.      Sebahodnotenie činnosti a sebareflexia vychovávateliek

2.      Motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu  osobného profesijného rastu – vedenie školy

3.      Hodnotenie  klímy  a atmosféry v oddelení

4.      Analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského  poriadku ŠKD , zodpovednosť v písaní úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť participácie , spôsob uspokojovania záujmov  a pod. – zástupkyňa riaditeľky školy)

5.      Analýza plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa v oddelení jeho detí (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) – zástupkyňa riaditeľky školy

6.      Hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania inovačných metód práce , aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – zástupkyňa riaditeľky školy

7.      Vonkajšia autoevalvácia

8.      Spätná väzba od detí

9.      Spätná väzba od rodičov

 

        15.  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICÝCH  

              ZAMESTNANCOV

     Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj  analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných nenáročných relaxačných  a záujmových činností, ochranu detských  a ľudských práv, a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek  budeme zabezpečovať :

·         Umožňovaním rozvoja zručností vychovávateliek potrebných pre vyššie uvedený okruh kontinuálneho vzdelávania

·         Sprostredkovaním najnovších  poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy  a neformálneho vzdelávania

·         Rozvíjaním špecifických zručností vychovávateľov nevyhnutných pre vedenie počítačového krúžku , divadelného krúžku a krúžku netradičných relaxačných činností

·         Pripravovaním  vychovávateľov pre prácu s modernými IKT

·         Podnecovaním tvorivosti vychovávateľov.

Uvedené vzdelávania zabezpečíme činnosťou metodického združenia vychovávateliek , prizývaním odborných lektorov priamo do ŠKD a účasťou vychovávateliek na vzdelávaní mimo sídla ŠKD. 

 

         16.  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH  

               ZAMESTNANCOV

     Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj  analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných nenáročných relaxačných  a záujmových činností, ochranu detských  a ľudských práv, a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek  budeme zabezpečovať :

·         Umožňovaním rozvoja zručností vychovávateliek potrebných pre vyššie uvedený okruh kontinuálneho vzdelávania

·         Sprostredkovaním najnovších  poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy  a neformálneho vzdelávania

·         Rozvíjaním špecifických zručností vychovávateľov nevyhnutných pre vedenie počítačového krúžku , divadelného krúžku a krúžku netradičných relaxačných činností

·         Pripravovaním  vychovávateľov pre prácu s modernými IKT

·         Podnecovaním tvorivosti vychovávateľov.

Uvedené vzdelávania zabezpečíme činnosťou metodického združenia vychovávateliek , prizývaním odborných lektorov priamo do ŠKD a účasťou vychovávateliek na vzdelávaní mimo sídla ŠKD.