Poplatky

 

Vážení rodičia,

V zmysle § 114 zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon), podľa ktorého sa príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza určujeme nasledovný splátkový kalendár:

 

Pri zápise do ŠKD – za september, október

10.október – za november

10.november – za december

10.december – za január, február

10.február – za marec, apríl

10.apríl – za máj, jún

 

Za dodržanie termínov Vám vopred ďakujeme!

 

 

Rodičia v pracovnom pomere

Rodičia v hmotnej núdzi

1 mesiac

 1,66€

1 €

2 mesiace

 3,32€

2 €

3 mesiace

 4,98€

3 €

4 mesiace

 6,64€

4 €

5 mesiacov

 8,30€

5 €

6 mesiacov

 9,96€

6 €

7 mesiacov

 11,62€

7 €

8 mesiacov

 13,28€

8 €

9 mesiacov

 14,94€

9 €

10 mesiacov

 16,60 €

10 €

 

 

Poplatky za stravu v školskej jedálni

 

Platbu za obedy Vás prosíme uhradiť mesačne vopred do 10. dňa v mesiaci. Platbu môžete uhradiť aj sporožírom, t.j. bankovým prevodom na účet Školskej jedálne alebo v hotovosti. Bez stravného lístka sa obed nepodáva! Pri strate stravného lístka sa náhradný nevydáva.

 

Ak je dieťa choré, alebo sa na obed nedostaví, prosíme rodičov, aby svoje deti vyhlásili

do 08:00 hod. Ak sa tak nestane poplatok za obed sa z ceny neodpočíta.

 

Stravné za 1 obed v Školskej jedálni  je nasledovné:

ZŠ stravníci od 6 - 11 rokov              0,88 EUR

ZŠ stravníci od 11 – 15 rokov           0,95 EUR

Deti v hmotnej núdzi                         0,05 EUR