Školský poriadok

 

Školský poriadok školského klubu detí

 

„TOKAJKO“

Úvodné ustanovenie

1. Školský poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom.

2. ŠKD je legislatívne upravený §2 a §3 vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

 

I. Riadenie a organizácia školského klubu detí

 1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je zriadený ako súčasť základnej školy
 2. Zriaďovateľ Mesto Kráľovský Chlmec určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
 3. Vjednom  oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 detí, najviac 25 detí.
 4. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka , ktorá je zároveň vedúcou MZ a členom vedenia školy.
 5. Vedúca vychovávateľka sa zúčastňuje porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.
 6. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.

 

II. Prevádzka ŠKD

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok počas pracovných dní v týždni denne od 6.45 hod. do 17.00 hod.
 2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.
 3. Počas školských prázdnin nie je prevádzka v ŠKD.

 

III. Zaraďovanie detí

 1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden  školský rok na základe písomnej prihlášky (žiadosť o prijatie) podanej zákonným zástupcom .
 2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, alebo ňou poverený zástupca – vedúca vychovávateľka.
 3. Zoznam zapísaných detí sa aktualizuje na začiatku školského roka, najneskôr do 15. septembra.

IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov

Práva a povinnosti detí

1. oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok školy a ŠKD

2. deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“

3. majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD

4. majú právo vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť

5. deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj

6. deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí

7. deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím

8. deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD

9. deti nesmú používať mobilný telefón, iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľky.

V praxi to znamená :

• mobilný telefón musí mať dieťa počas celého pobytu v ŠKD na tichý profil

 nesmie telefonovať, púšťať hudbu , posielať sms- ky, ani fotiť ( to platí aj počas

 pobytu vonku)

• mobilný telefón smie použiť iba v odôvodnených prípadoch a to v prípade, že má povolenie

od hore uvedených osôb

• pokiaľ dieťa bez povolenia telefón použije, bude mu odobratý a odovzdaný zákonnému

zástupcovi

• porušenie tohto zákazu bude riešené zo strany školy celkovým zákazom nosenia mobilného

telefónu pre dotyčné dieťa

10. počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľky a riadiť sa jej

usmerňovaním, dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, dodržiavať školský poriadok ŠKD

11. ku všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým a k všetkým návštevám sa deti správajú zdvorilo /pozdrav/

12. nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD

13. Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči

spolužiakom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, alebo pedagóga, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z niektorých činností ŠKD, alebo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho bezpečnosť, alebo bezpečnosť spolužiakov. O vylúčení dieťaťa z ŠKD rozhodne riaditeľ školy po predchádzajúcej konzultácii v pedagogickej rade.

Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov

1. zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať na správanie svojho dieťaťa

 u vychovávateľky.,

2. zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou u vychovávateľky potom u riaditeľa školy .,

3. povinnosťou zákonného zástupcu je poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho osobné údaje, informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa .,

4. zákonný zástupca je povinný oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných oslabení .,

5. v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa je povinný dať svojmu dieťaťu olovrant .,

6. zákonný zástupca je povinný uhradiť stanovený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí k 10. dňu určeného mesiaca. ,

7. rodič je povinný upozorniť na okruh osôb, ktoré nesmú vyzdvihovať dieťa z ŠKD.

 

V. Dochádzka žiakov

1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmová činnosť mimo ŠKD je uvedená v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke o spôsobe odchodu je zákonný zástupca dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke písomne a včas.

2. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno dieťa vydať /v súlade so zákonom/.

3. Počas školského roka sa odhlasuje len písomne formou žiadosti o odhlásenie, ktorú poskytne vychovávateľka., kde sa uvedie aj dôvod odhlásenia.

5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je povinný prevziať si dieťa pri vchode do budovy školy osobne, nie prostredníctvom mobilného telefónu.

Čakanie detí na rodičov v okolí školy, napr. pred školou, alebo na parkovisku sa považuje za

samostatný odchod dieťaťa z ŠKD bez sprievodu dospelého. Takýto odchod dieťaťa z ŠKD musí byť vopred písomne dohodnutý.

6. Ak dieťa ochorie počas pobytu v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne v čo najkratšej dobe po prevzatí oznámenia o jeho zlom zdravotnom stave.

7. Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 17.00 hod. Vstup do budovy školy je zakázaný, povoľuje sa len po dohode s pedagogickými pracovníkmi.

 

VI. Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci- vychovávateľky. Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskom stravovacom zariadení (ŠJ). Po dohode s rodičmi detí, venujú náležitú pozornosť príprave na vyučovanie.

Súčasťou výchovnej a vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov ŠJ.

Vychovávateľky 1.ročníka učia deti postupom pri stravovaní, hygienickým návykom a v prvých dňoch školského roka im pomôžu v ŠJ pri obsluhe.

Ostatná záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.

V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia .

Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využívajú aj počítačové učebne, telocvičňa, ihrisko.

Vychovávateľky zakomponujú do spoločensko - vednej oblasti dodržiavanie práv dieťaťa.

 

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ.
 2. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.
 3. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí
 4. Podľa vyhlášky MŠ 245/2008 Z.z. §3 odstavec r) sa zakazuje používanie všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní.

V praxi to znamená že:

- vychovávateľ nemôže potrestať dieťa telesným trestom

- môže dieťa ústne napomenúť

- napísať oznam pre zákonného zástupcu dieťaťa

- môže predvolať zákonného zástupcu pred výchovnú komisiu

- môže navrhnúť pokarhanie

- pri opakovanom porušovaní školského poriadku školského klubu detí môže navrhnúť

 zníženú známku zo správania

3. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúci učiteľ.

4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti.

5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.

6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze a informuje zákonného zástupcu

7. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

8. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

9. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky ...) označené pre prípad odcudzenia.

10. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

11. Z ŠKD môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

12. Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

 

VIII. Príspevok na úhradu žiaka za pobyt v ŠKD

1. Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje zriaďovateľ Mesto Kráľovský Chlmec Všeobecne záväzným nariadením o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

2. Príspevok vo výške 1,66  € sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

3. Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za dieťa, ak jeho zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4. Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

5. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

6. Rodič je povinný platiť príspevok načas.

7. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

 

IX. Dokumentácia ŠKD

 1. žiadosť o prijatie do ŠKD
 2. osobný spis dieťaťa
 3. triedna kniha
 4. prehľad o záujmovej činnosti
 5. rozvrh týždennej činnosti
 6. osobný rozvrh vychovávateľa ( naplnenie úväzku)

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. S obsahom Školského poriadku ŠKD sa oboznamujú deti ŠKD počas záujmovej činnosti v spoločensko vednej oblasti.
 2. Školský poriadok ŠKD dopĺňa Školský poriadok školy.
 3. Zmeny a doplnky Školského poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade,pracovných poradách.